Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนา กรมการแพทย์ทหารอากาศ


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนา กรมการแพทย์ทหารอากาศ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure และพลังงานทดแทน (Solar Power) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 ได้เข้าร่วมการจัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง"คดีความด้านไซเบอร์และกฎหมายไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งทางกรมการแพทย์ทหารอากาศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบความมั่นคงและปลอดภัย โดยทางหน่วยงานได้ให้ความไว้วางใจแก่ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดนิทรรศการและนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟเข้าร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้ารับการอบกรมและผู้ที่สนใจภายในงาน ซึ่งการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมการแพทย์ทหารอากาศ