ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-20K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด