ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทำการติดตั้ง
เครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-40K
เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัดได้ติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ