ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (KFC)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (KFC)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น ABB PowerWave 33 ขนาด 60K เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง SEVER รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)