ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-6000
จำนวน 6 เครื่อง
เพื่อรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมห้องประชุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชาก และไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 11 สิงหาคม 2560 อาคารแพทยพัฒน์และอาคาร อปร