ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
รุ่น Giant ขนาด 80k
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 28 สิงหาคม 2560
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)