ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลพุทธโสธร ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TR-3000
จำนวน 5 เครื่อง และ L-800CP จำนวน 300 เครื่อง
เพื่อใช้ในห้องประชุม ห้องอบรม เพิ่มระสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย
วันที่ 29 กันยายน 2560ณ
โรงพยาบาลพุทธโสธร