ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
ONL-6250-LCD
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 7 มิถุนายน ‎2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก จ.ราชบุรี