ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ SCG มาบตาพุด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ SCG มาบตาพุด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก SCG ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า TS-20K เพื่อป้องกันปัญหาทาง
ไฟฟ้าภายในห้องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 30 มิถุนายน ‎2561 ณ SCG มาบตาพุด จ.ระยอง