ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
ให้กับสถานีวิทยุ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จ.นครราชสีมา ML-1000S,
จ.สุรินทร์ ML-1000S, จ.เพชรบุรี ML-1000S, จ.นครสวรรค์ T-10K T-3000 ML-1000S, จ.นครราชสีมา T-10K
T-3000 ML-1000S
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องกระจายเสียง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดต่างๆ