ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ CAT TELECOM จ.เพชรบุรี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ CAT TELECOM จ.เพชรบุรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก CAT TELECOM ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-20K และ Batterypack
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในสถานีเคเบิลใต้น้ำ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 14 สิงหาคม ‎2561 ณ CAT TELECOM จ.เพชรบุรี