ทำไม? ต้องใช้ UPS

เพราะ... ความไม่แน่นอนของกระแสไฟฟ้า ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ไฟฟ้า... แหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ IT ต่างๆ ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แหล่งพลังงานไฟฟ้าต้องมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง
แต่ในความเป็นจริงแล้ว... เป็นไปไม่ได้เลยที่แหล่งพลังงานไฟฟ้าจะมีเสถียรภาพและต่อเนื่องเสมอไป ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นกับพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ใช้งาน
ปัญหาทางไฟฟ้าที่พบบ่อย :
ไฟตก (Under Voltage)

สาเหตุ :เกิดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ
มีปริมาณมาก หรืออยู่ช่วงปลายสายของแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้า

ผลเสีย : อุปกรณ์ทำงานหนักขึ้น มีอายุการใช้งานสั้น
ลง บางครั้งไม่สามารถทำงานได้
ไฟเกิน (Over Voltage)

สาเหตุ :เกิดจากที่อยู่ใกล้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือ
ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น (Generator)


ผลเสีย : ทำให้อุปกรณ์เสื่อมคุณภาพลง อายุการใช้งานสั้นลง บางครั้งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ไฟกระชาก (Surge / Spike)

สาเหตุ :มักเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าเข้ามาในระบบสายส่ง หรือเกิดสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง เช่น
พายุ หรือ อุบัติเหตุ


ผลเสีย : ถ้ามีความรุนแรงมากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
ไฟกระพริบ (Sags)

สาเหตุ :มักเกิดจากการเปิดอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
มากๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ หรือ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เป็นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะ


ผลเสีย : อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องหยุดชะงักและสูญเสียข้อมูล ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสั้นลง
คลื่นสัญญาณรบกวน (Noise)

สาเหตุ :เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กหรือคลื่นวิทยุรบกวน


ผลเสีย : ถ้ามีความรุนแรงมากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
ไฟดับ (Blackout)

สาเหตุ :เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าเข้ามาในระบบสายส่ง หรือเกิดสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง เช่น
พายุ หรือ อุบัติเหตุ


ผลเสีย : ถ้ามีความรุนแรงมากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
ประโยชน์ของ UPS :
1. จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตก
2. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน
3. เพื่อ ให้มีเวลาสำหรับการทำงานที่ค้างต่อให้เสร็จ, Save ข้อมูล และไม่ทำให้ Hardware เช่น hard disk, mainbord และหลอดภาพ เป็นต้น หรือ Software เสียหาย
4. ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
5. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์