การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงและดูแลรักษา UPS
เนื่อง จาก UPS เป็นอุปกรณ์จำพวก Power Supply ประเภทหนึ่ง มีความสลับซับซ้อนในการออกแบบ และภายในเครื่องจะมีไฟฟ้าแรงสูงอันอาจจะเป็นอันตรายได้ จึงแทบไม่มีส่วน
ใด ที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้เอง แต่อย่างไรก็ดีผู้ใช้สามารถบำรุงและดูแลรักษา UPS เองได้ เพื่อให้ UPS มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

ดูแลเรื่องความสะอาด โดยใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดที่ตัวเครื่อง

ดูแลเรื่องการระบายอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม และปราศจากฝุ่นละออง

อย่านำ UPS ไปใช้งานผิดประเภท ไม่ควรนำอุปกรณ์ทำความร้อนหรือที่กินไฟมากๆ มาใช้งานกับ UPS

ใช้งาน UPS และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

ใน กรณีที่ UPS มีปัญหาขัดข้อง ให้แจ้งทางฝ่ายบริการ อย่าเปิดฝาเครื่องเืพื่อทำการซ่อมเอง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเอง และอาจเกิดความเสียหายกับ UPS ได้

• ควรทำการทดสอบสภาพแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจในสภาพของแบตเตอรี่
คำแนะนำสำหรับการทดสอบสภาพของแบตเตอรี่
• บริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง ฟรี! ทุกๆ 4 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ 02) และทุกๆ 6 เดือน ในเขตต่างจังหวัด

ท่าน สามารถติดต่อฝ่ายบริการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการต่อสัญญาประกัน (MA) ได้ที่เบอร์ต่อ 221-228 หรือ e-mail : support@powermatic.co.th