นโยบายการให้บริการ
การให้บริการหลังการขาย
• บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 8.30น. - 17.00น. (วันจันทร์-วันศุกร์) และ เวลา 8.30น. - 12.00น. (วันเสาร์) ไม่รวมวันหยุดราชการและวันอาทิตย์
• ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) ทางบริษัทฯ จะให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่นอก
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การ ให้บริการนี้เพื่อซ่อมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งการบำรุงรักษาทั่วไป เพื่อจะให้เครื่องอยู่ในสภาพดีตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น งานโครงการต่างๆ เป็นต้น
การให้บริการหลังการขาย กรณีที่เครื่องอยู่ในระหว่างประกัน
• กรณีเครื่องอยู่ในช่วงการรับประกันจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะให้บริการฟรี ทั้งค่าบริการ ค่าแรง และค่าอะไหล่ พร้อมบริการพิเศษด้วย ON SITE SERVICE บริการซ่อมถึง
ออฟฟิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการรับประกัน
• ในกรณีที่ลูกค้าขอให้บริการนอกเวลาปกติที่ระบุไว้ในหัวข้อการให้บริการข้างต้น บริษัทฯ จะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป แล้วแต่เห็นสมควร
การให้บริการ กรณีต่อประกันรายปี (MA)
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะต่อสัญญารับประกันเป็นรายปี (MA) หลังหมดอายุรับประกันจากทางบริษัทฯ จะต้องต่อสัญญารับประกันภายใน 3 เดือน หลังหมดอายุการรับประกัน
จากทางบริษัทฯ หากเครื่องที่จะทำการต่อสัญญาประกันนั้นเกิน 3 เดือน ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องก่อน
• ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง ตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน
• การบริการในกรณีเครื่องขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ บริษัทฯ จะให้การบริการตามเงื่อนไขการให้บริการ
• การบริการในกรณีต่อประกันรายปีนี้จะรวมถึง อะไหล่ทุึกชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ทำการต่อประกัน หรือยกเว้นอะไหล่บางชิ้นส่วน แล้วแต่จะตกลงเป็นกรณีไป
การให้บริการ ในกรณีหลังระยะเวลารับประกัน และไม่ต่อประกันรายปี (MA)
• สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) จะคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยไม่รวมค่าอะไหล่
• สำหรับลูกค้านอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) จะคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และค่าบริการพิเศษนอกเขตเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และค่า
เิดินทางพร้อมที่พักตามความเป็นจริง โดยไม่รวมค่าอะไหล่
ข้อยกเว้นการรับประกัน
• เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และการใช้งานที่ผิดวิธี
• เกิดจากการเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง หรือตกหล่นจากที่สูง
• เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น หรือเหตุสุดวิสัย เช่้น แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ เป็นต้น
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เลินเล่ออันทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปกติ เช่น ทำน้ำหกใส่ เป็นต้น
• ความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ การโจรกรรม หรือการปล้นทรัพย์
• สงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล และการนัดหยุดงาน เป็นต้น
• ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสารที่เป็นมลพิษ เช่น สารพิษเคมี ควันเขม่า ก๊าซ สิ่งสกปรก หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอื่นๆ
• มีการดัดแปลงเครื่องทางวิศวกรรม อาทิเช่น เปลี่ยนฟิวส์ (FUSE) เกินขนาด หรือใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์กำหนดไว้

ท่าน สามารถติดต่อฝ่ายบริการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการต่อสัญญาประกัน (MA) ได้ที่เบอร์ต่อ 221-228 หรือ e-mail : support@powermatic.co.th