มาตรฐานการออกแบบ

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานออกแบบ จึงได้ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Accredited Tier Designer (ATD) และ Accredited Tier Specialist (ATS) ผู้ให้กำเนิด Tier Classification จากสถาบัน Uptime Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับห้องศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Data Center) ทั้งในด้านงานระบบและงานสารสนเทศ โดยปัจจุบันยังคงเป็นสถาบันแห่งเดียวที่สามารถให้การรับรองห้องศูนย์ คอมพิวเตอร์ โดยการรับรอง Uptime Institute นั้นถูกแยกออกเป็น 3 ส่วนตั้งแต่การออกแบบ, ติดตั้ง และการบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยการแบ่งระดับมาตรฐานข้างต้นทางสถาบัน Uptime Institute ได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ เรียงจากความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือตั้งแต่น้อยที่สุดไปยังมากที่สุด