Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรม เทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ CLEANLINE

ให้กับบุคลากรของ ออฟฟิศเมท เพื่อที่สามารถแนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการลูกค้า ทั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ UPS มากยิ่งขึ้น

โดยทาง บริษัทเพาเวอร์เมติค ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพบปะพูดคุยให้ความรู้แก่ พนักงานออฟฟิศเมท

ทั้ง 54 สาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมออฟฟิศเมท สำนักงานใหญ่