Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ
Cleanline และ PCM ให้กับเซลล์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แนะนำโรงงาน ขั้นตอนการผลิต และการเน้นจุดขายให้ครอบคลุมผู้ใช้ทุกประเภท โดยการนำเสนอได้เน้นเฉพาะสินค้าที่มีขายใน
Catalogue 2015 เท่านั้น
ทั้งนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเซลล์ในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ Sales จำนวน 64 ท่าน
CS และ Telesales
จำนวน 10 ท่าน Marketing จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 82 ท่าน โดยทาง บริษัทเพาเวอร์เมติค ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ พบปะพูดคุยให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรม Grand lord ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์