Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ CLEANLINE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ Cleanline ให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น
อาทิเช่น การใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้า ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนจำหน่ายในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
โดยทาง บริษัทเพาเวอร์เมติค ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ พบปะพูดคุยให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม
ECS Value ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยการอบรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี