Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (TBAM)


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (TBAM)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในพม่า (TBAM) เรื่อง ปัญหาการส่งออกและการนำเข้าสินค้าไทย
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การจัดงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกและการนำเข้าสินค้าไทย
พร้อมนำเสนอแนวปฎิบัติ ตลอดจน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์