Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ Cleanline ให้กับเซลล์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ขั้นตอนการผลิต ระบบการทำงาน และการเน้นจุดขายให้ครอบคลุมผู้ใช้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ยังช่วยเตรียมความ
พร้อมให้กับเซลล์ในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทเพาเวอร์เมติคได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งหลังจาก
การอบรม ทางบริษัทได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดอบรมเทรนนิ่งประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
ณ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด