Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure
และพลังงานทดแทน (Solar Power) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 ได้เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์ ประกอบไปด้วยการวางแผนสิ่งอำนวย
ความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน ระบบปรับอากาศ รวมถึง
การออกแบบระบบเคเบิลและโครงข่ายข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาอาคาร ซึ่งจะเป็นการวางแผน
งานที่ถูกต้องในระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงขยายพื้นที่อย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ABB ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าร่วม
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค