Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดสัมมนา ABB Power Quality and Data Center Solution


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดสัมมนา ABB Power Quality and Data Center Solution

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 จัดสัมมนาภายใต้คอนเซ็ปต์
"ABB Power Quality and Data Center Solution" การสัมมนาครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัดและ บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยมี คุณศราวุธ เพียรพิทักษ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์
ของ ABB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้ามาใช้ในประเภทธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้ลุ้นรับ Iphone SE และ Apple Watch เป็นของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา