Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


Powermatic ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการ " ปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม "

Powermatic ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กองทัพภาคที่ 3, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมประมง
กรมทรัพยากรน้ํา, การประปานครหลวง, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์และชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุ
และ
โทรทัศน์ไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด "ปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม" โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา