Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรม เทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ CLEANLINE ให้กับบุคลากรของ ออฟฟิศเมท เพื่อที่สามารถ
แนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการลูกค้าทั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ UPS มากยิ่งขึ้น โดยทาง บริษัทเพาเวอร์เมติค ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
พบปะพูดคุยให้ความรู้แก่ พนักงานออฟฟิศเมท สาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมออฟฟิศเมท สำนักงานใหญ่