Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของบริษัท


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของบริษัท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทในหัวข้อเรื่อง ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทัศนคติ
การทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมของบุคลากร
ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กรและธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นภายในองค์กร
เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพากิจการให้เจริญเติบโต รวดเร็ว มั่นคง
โดยมีวิทยากรที่มีความรู้จากศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ ได้พบปะพูดคุยให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับอบรม
ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์