Event List / Event Detail

Powermatic ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท


Powermatic ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง ไฟฟ้า, ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบปรับอากาศ นำโดย
คุณชัชวาลย์ บุญปลอด, คุณณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคุณศราวุธ เพียรพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ มีการประพรมน้ำมนต์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กรผู้บริหาร
และ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และ พนักงานภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น
ณ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/09/2560