Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ Cleanline ให้กับเซลล์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของ บริษัทมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ขั้นตอนการผลิต ระบบการทำงาน และการเน้นจุดขายให้ครอบคลุมผู้ใช้ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ยังช่วยเตรียม ความพร้อม ให้กับเซลล์ในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทเพาเวอร์เมติคได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งหลังจากการอบรม ทางบริษัทได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดอบรมเทรนนิ่งประสบความสำเร็จ
ไปด้วยดี
ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด