Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ Cleanline ให้กับเซลล์บริษัท Dao Lao Engineering sole Co, Ltd
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ขั้นตอนการผลิต ระบบการทำงาน และการเน้นจุดขายให้ครอบคลุมผู้ใช้ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเซลล์ในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทเพาเวอร์เมติคได้ให้ผู้เชี่ยว
ชาญด้านผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งหลังจากการอบรม ทางบริษัทได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดอบรมเทรนนิ่งประสบความสำเร็จไปด้วยดี
ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด