Event List / Event Detail

Powermatic จัดสัมมนา Power Quality Problem in Industrial Process


Powermatic จัดสัมมนา Power Quality Problem in Industrial Process

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline จัดสัมมนางาน
"Power Quality Problem in Industrial Process" โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชม
งานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงานที่มีความสนใจ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนามากมาย
ณ สถาบัน ไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา