Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ เข้าร่วมการอบรมให้กับช่างเทคนิคบริษัทในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส ซึ่งเป็นตัว
กำหนดถึงความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมครั้งนี้
มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัย ในการติดตั้งระบบ ข้อพึงระวังสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
มื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560