Event List / Event Detail

Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ สถาปนิกทักษิณสัญจร


Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ สถาปนิกทักษิณสัญจรครั้งที่1/2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems) ได้จัดสัมมนาให้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายใต้ชื่องาน
''สถาปนิกทักษิณสัญจรครั้งที่1/2559'' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านระบบปรับอากาศและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษา
ระบบปรับอากาศ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งการจัดสัมมนาฯครั้งนี้ได้รับการตอบรับ
และประสบผลสำเร็จสำเร็จเป็นอย่างดี ณ The L Living Lifestyle Resort จังหวัดกระบี่