Event List / Event Detail

Powermatic เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง


Powermatic เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านระบบปรับอากาศและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษา
ระบบปรับอากาศ
ภายใต้แบรนด์ "Midea" จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งการจัดสัมมนาฯครั้งนี้ได้รับ
การตอบรับและประสบผลสำเร็จสำเร็จเป็นอย่างดี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี