Event List / Event Detail

Powermatic เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย


Powermatic เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ทางด้านระบบปรับอากาศและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศภายใต้แบรนด์ "Midea" จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
ผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งการจัดสัมมนาฯครั้งนี้ได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จสำเร็จเป็นอย่างดี
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ