ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต12(สงขลา)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต12(สงขลา)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ T-Series ขนาด 10kVA ให้กัศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต12(สงขลา)เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องควบคุมระบบสื่อสารภายในศูนย์ โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline เป็นที่เรียบร้อยแล้ว