ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (สวป.)ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น ONL – 10K จำนวน 1 เครื่อง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร ซึ่งการติดตั้งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีสิทธิภาพ รวมถึงรักษาระบบไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรภายในหน่วยงาน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อยร้อย ณ
สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร
(สวป.) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์