ผลงานการติดตั้ง

กสท โทรคมนาคม วางใจเลือก POWERCOM UPS


PowerMatic ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 300VA จำนวน 68 เครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ใ้ห้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรุ่น VANGUARD Series ขนาด 3000VA (3kVA) จำนวน 68 เครื่อง ซึ่งทาง กสท. ได้ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องสำรองไฟรุ่นดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้กับอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้