ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลกรุงเทพ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลกรุงเทพ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น ABB Powerwave 80K และ Battery Pack
ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเซิฟเวอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและเก็บข้อมูล เพื่อบริกา
ผู้มาใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยโรงพยาบาลกรุงเทพได้ให้ความเชื่อมั่นกับ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดส่งและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ
โรงพยาบาลกรุงเทพ