ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น MD-2000Y จำนวน 76 เครื่อง เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบเครือข่ายภายในสำนักงานทั้ง 76 จังหวัด
ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน โดยทาง
กรมฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นกับ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด