ผลงานการติดตั้ง

กรุงเทพมหานคร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า เพาเวอร์คอม ยูพีเอส


กรุงเทพมหานคร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟ เพาเวอร์คอม ยูพีเอส
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟ "POWERCOM UPS" ให้กับบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะ ตามนโยบายของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทฯ เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น ONL-6250S-LCD จำนวน 41 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะกับป้ายจราจรอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร เครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวได้ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ผุ่น ควัน คราบน้ำมัน ความร้อน เป็นต้น โดยมีคุณบุญญา ตันติพานิชพันธ์ Executive Director เป็นตัวแทนรับมอบ