ผลงานการติดตั้ง

กระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้า POWERCOM UPS


กระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้า POWERCOM UPS
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่วมลงนามในสัญญากับคุณกิตติชัย ลือศักดิ์กชกร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น SMART KING Rack-Mount 19" ขนาด 3000VA (3kVA) จำนวน 39 เครื่อง และรุ่น ONL-15KLCD จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดที่ติดตั้งที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้าของ POWERCOM UPS มาอย่างต่อเนื่อง