ผลงานการติดตั้ง

ธนาคารออมสิน วางใจเลือก POWERCOM UPS


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ มาตรฐานการผลิต
ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องให้กับธนาคารออมสิน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับ สาขาของ
ธนาคารออมสิน ให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้วางใจเลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น ONL-LCD Series ขนาด 6.25kVA จำนวน
219 เครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งปัุจจุบันเครื่องรุ่นดังกล่าวได้ทำการติดตั้งใช้งานไปแล้วกว่า 400 เครื่อง ทั่วประเทศ