ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ หจก.บุญนาคเด็นตัลแลป


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ หจก.บุญนาคเด็นตัลแลป

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก หจก.บุญนาคเด็นตัลแลป ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น G-6000 เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 เมษายน ‎2561 ณ หจก.บุญนาคเด็นตัลแลป