ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท Happy Day Engineering


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท Happy Day Engineering

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Happy Day Engineeringทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น Giant 100K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่องจักร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องใน
กรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 7 พฤษภาคม ‎2561 ณ บริษัท Happy Day Engineering จ.ปทุมธานี