ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น Giant-20K พร้อม Battery Pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าเครื่องพิมพ์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
สามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 12 พฤษภาคม ‎2561
บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด