ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงเรียนวังไกลกังวล


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงเรียนวังไกลกังวล

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนวังไกลกังวล ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
ABB powerwave 33-200K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องส่งสัญญาณดาวเทียม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 1 มิถุนายน ‎2561 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล
จ.
ประจวบคีรีขันธ์