ผลงานการติดตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วางใจเลือก POWERCOM UPS


PowerMatic ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 10kVA จำนวน 11 เึครื่อง&

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่วมกับบริษัท ยูซิสเท็ม จำกัด ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น ONL-10K31-LCD ขนาด 10kVA จำนวน 11 เครื่อง ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้แก่ระบบไฟฟ้า, เครื่องเซิร์ฟเวอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน และศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สามารถรองรับการใช้บริการของนักศึกษาและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมีอาจารย์อดิศักดิ์ ภิญญาคง ผู้ดูแลระบบ Network & Communication เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว โดยคุณกัญญารัตน์ อยู่เย็น ผู้จัดการบริษัท ยูซิสเท็ม จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบเครื่องสำรองไฟ รุ่นดังกล่าว ให้แ่ก่ทางมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อต่อไป