ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด จ.สมุทรปราการ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด จ.สมุทรปราการ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด จ.สมุทรปราการทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-20K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายใน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
ดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือน พฤษภาคม 2562