ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยายาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยายาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยายาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-20K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายใน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
ดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเป็นจำนวน 1 เครื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือน พฤษภาคม 2562