ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น G15K33L เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายใน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
ดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง 1 เครื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือน พฤษภาคม 2562