ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


Powermatic ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า อาทิ เครื่องสำรองไฟ (UPS) อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และ Data Center ได้ร่วมกับสายธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน บริจาคทุนการศึกษา หนังสือสาระความรู้ สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ เครื่องกีฬา และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางผู้บริหารและพนักงานของทางสายธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ไปดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด เพื่อให้ทางสายธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้